Неділя, 17.10.2021, 12:54

Екологічні свята
Екологічний календар
Ми на Google Карті

Каталог файлів

Головна » Файли » Методичні напрацювання

Впровадження матеріалів інноваційного навчального комплексу «Зелений пакет» у роботу гуртків еколого-натуралістичного напрям
25.11.2014, 10:16

Впровадження матеріалів інноваційного навчального комплексу «Зелений пакет» у роботу гуртків еколого-натуралістичного напряму

Нікуліна В. І.,

методист     

 

Пояснювальна записка

  «Гадаємо, що школа майбутнього повинна найповніше

  використовувати для гармонійного розвитку людини

                                все, що дає природа і що зможе зробити людина для того,

       щоб природа служила їй.. Уже через це ми повинні

                 берегти і поновлювати природні багатства, які маємо»

В.Сухомлинський

Сьогодення відзначається бурхливим розвитком технологій, які супроводжуються негативним впливом на навколишнє середовище.  Cучасний масштаб екологічних змін, екологічна криза, що виникла через непродумане господарювання людини, створюють реальну загрозу для її життя, а тому наштовхують учених на думку про необхідність вимагати нової ціннісної орієнтації у стосунках людини з природою, перегляду певних моральних норм, які регулюють її поведінку в природі. Глобальні проблеми сучасності вимагають негайного переосмислення установки, що історично склалася в людській свідомості, направленої на споживацьке відношення до природи, коли вважали, що природна комора невичерпна, з неї можна все необмежено споживати для задоволення власних потреб.

Екологічні проблеми не обходять стороною і нашу країну. З 1992 року її територія визнана Верховною Радою України зоною екологічного лиха. Незважаючи на те, що охорона довкілля,  раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека ще не стали повсякденною турботою кожного її мешканця, жодна людина не має стояти осторонь них, в тому числі і діти, які можуть стати провідниками свідомого ставлення  до довкілля у суспільстві. Тому вони повинні бути обізнаними з глобальними екологічними проблемами, спричиненими діяльністю людини, та дієвими

заходами, спрямованими на їх вирішення. Кожен з них має усвідомити свою відповідальність за майбутнє планети.

Проте, вступ людства до епохи нових взаємостосунків з природою вимагає зміни не тільки його поведінки, але, що особливо важливе, зміни його ціннісних орієнтирів. Саме тому однією з актуальних проблем сучасного суспільства є проблема формування екологічної культури особистості..
         Поширення та розвиток ідей сталого (збалансованого) розвитку (Декларація Ріо-де-Жанейро з довкілля та розвитку, 1992 р.) є одним з ключових напрямів економічної та екологічної діяльності всіх ланок суспільства, спрямованих на задоволення потреб нинішнього покоління без шкоди для майбутніх поколінь. Особливу роль у формуванні безпеки навколишнього природного середовища відіграє екологічна освіта. Питання екологічної освіти і залучення молодого покоління до прийняття викликів та пошуків шляхів становлення сталого розвитку стали надзвичайно важливими у всьому світі.

 Тому виникла необхідність впровадження в освітній процес вивчення основ загальної екології, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки біосфери як на рівні викладання шкільних дисциплін, так  і на рівні проведення гурткових занять у позашкільних навчальних закладах, які формують у дітей екологічну свідомість і екологічний світогляд.

Нажаль, позашкільні навчальні заклади еколого-натуралістичного профілю, через специфіку своєї  роботи, недостатньо забезпечені навчальними  посібниками. Тому, надзвичайно актуальним і своєчасним є створення та видання інноваційного навчального комплексу «Зелений пакет», запровадженого Координатором проектів ОБСЄ в Україні. Використання «зелених стандартів» в освіті шляхом створення цього навчально-методичного комплексу спрямовано на формування світогляду дітей завдяки отриманню глибоких і міцних екологічних знань, на поширення екологічно-дружнього способу поведінки, підходів та екологічного мислення серед молоді.

Пакет навчальних матеріалів розрахований на педагогів та учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Його доцільно  використовувати і в позашкільних навчальних закладах. Оскільки навчально-методичний комплекс «Зелений пакет» є «відкритим», то педагоги позашкільного закладу можуть розробляти за його схемою власні конспекти занять, доповнюючи та збагачуючи його. Окремі компоненти комплексу можна використовувати самостійно.

 

 

Навчальний комплекс «Зелений пакет» як освітній проект у справі  екологічного виховання підростаючого покоління

У системі освіти Європи вже 9 років впроваджується екологічна програма «Зелений пакет», яка розроблена Регіональним екологічним центром Центральної та Східної Європи ( РЕЦ). Національні версії Зеленого пакету були розроблені та адаптовані у 18 країнах Європи та Азії. Використовуючи цей унікальний досвід, Координатор проектів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні підтримав ініціативу Міністерства освіти і науки України щодо впровадження проекту «Зелений пакет» в Україні, починаючи з 2009 року.

Проект висвітлює існуючі загрози навколишньому середовищу в доступній формі, ілюструючи яким саме чином сучасна цивілізація може їх подолати. Цей інноваційний освітній продукт з екологічної тематики не лише пробуджує цікавість у дітей до питань сталої екології, але і виховує в них активну позицію щодо охорони навколишнього середовища. Таким чином Проект «Зелений пакет - Україна» спрямований на розвиток в Україні інноваційних освітніх технологій.

Матеріали «Зеленого пакета» складаються з посібника для вчителя, «Зелений пакет для дітей», компакт-диску, DVD колекції коротких документальних та художніх фільмів, а також гри «Проблеми і Дилеми» і призначені для розповсюдження інноваційних технологій і методик екологічної освіти в закладах освіти відповідно до Концепції екологічної освіти в Україні, затвердженої у 2001 році.

Посібник складається з 5 розділів:

- екологічні компоненти – повітря, вода, грунт, біологічне різноманіття;

- зовнішні загрози – урбанізація, шумові відходи, хімікати;

- діяльність людини – енергетика, промисловість, сільське господарство, лісове господарство, туризм;

- глобальні виклики – зміна клімату, руйнування озонового шару, підкислення моря, океану;

- цінності – етика і цінності споживацької ідеології, здоров’я людини та навколишнього середовища, права громадян та відповідальність за Землю в майбутньому.

«Зелений пакет для дітей» розрахований на молодших школярів. Тому доцільний для використання керівниками гуртків, які працюють із учнями  початкової ланки.

Посібник складається з десяти тематичних розділів: взаємозв’язки, атмосфера, вода, грунт, енергія, біологічне різноманіття, ресурси, населення, споживання та відходи, суспільний розвиток і довкілля. Кожний тематичний розділ містить структурований план уроку та допоміжні матеріали.

Запропонована методика навчання є інтерактивною та передбачає використання обговорень, дискусій, “мозкового штурму”, рольових ігор та проведення виховних заходів. У кожному плані керівники гурткової роботи знайдуть основну та додаткову інформацію з теми, визначать цілі навчання та методики. Наприкінці кожного заняття рекомендовані додаткові завдання для учнів: схеми, малюнки для розфарбовування, тести і казки. Кожній екологічній темі відповідають один  або кілька урочних планів. Плани побудовані таким чином, щоб надати інформацію про основні поняття, відповідні предмети, необхідні матеріали, час і місце, цілі та методологію. У вступі до кожного урочного плану подано основну інформацію за темою, рекомендації щодо пошуку додаткової інформації у відповідному розділі на компакт-диску.

«Зелений пакет» не просто надає фактичну інформацію, він націлений на формування в учнів нової системи цінностей і нових моделей поведінки в школі, удома і в суспільстві. По кожній з тем наводиться конкретний приклад

у формі гри «Проблеми і Дилеми». У ній наводиться приклад конкретної ситуації, декілька варіантів вирішення проблеми, а також можливі позитивні

і негативні наслідки ухвалення того або іншого рішення. Опрацьовуючи різні сценарії, педагоги і учні зможуть детально розглядати ситуації, в яких питання охорони довкілля і економічного розвитку знаходяться в протиріччі, вчитися розуміти і приймати різні точки зору і приходити до консенсусу.

Ці пункти формують основу планів занять, мають орієнтовний, а не обов’язковий характер. Так, в кожному плані до заняття педагоги зможуть  знайти завдання, зробити з них копії та роздати дітям перед їх початком. Керівники гуртків можуть обрати ті чи інші теми, завдання, схеми, плани «Зеленого пакета»  (повністю чи фрагментарно) для проведення тематичних занять у гуртках еколого-натуралістичного напряму (додаток 1, 2, 3).

 

Висновки

Дані рекомендації надають методичну допомогу керівникам гуртків позашкільних та інших навчальних закладів по використанню матеріалів «Зеленого пакета» у навчально-виховному процесі. Доцільне їх використання сприяє стимулюванню уяви педагогів,  відтворенню ними завдань і подій, подібних до запропонованих у методичному комплексі; дозволяє творчо підходити до організації та проведення гурткових занять, виховних заходів; сприяє розширенню, поглибленню і систематизації знань учнів про природу, господарську діяльність людини;  формує цінності та розвиває нову модель поведінки учнів у навчальному закладі, поширює екологічне мислення вдома та в суспільстві.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Запорожан З. Є. Екологія в початковій школі. Дидактичні матеріали з методикою їх використання. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1999. – 200 с.

2. «Зелений пакет». Посібник для вчителя. Регіональний екологічний центр для Центральної та Східної Європи, 2010.

3. «Зелений пакет для дітей». Регіональний екологічний центр для Центральної та Східної Європи, 2011.

4. Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Еколого-натуралістичний напрям. Редактор Г. Б. Самойлова. Коректор Г. Б. Мінчак. Київ «Богдана» 2004.

Категорія: Методичні напрацювання | Додав: centum
Переглядів: 923 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0